ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสยุมพู สัตยซื่อ 149923
2  นางสาวธัญญลักษณ์ ภู่พูนเพียน 149969
3  นางสาวฐานภัส นวกุล 149966
4  นางสาวอุมาลี ป้องทอง 149976
5  นางสาวธัญญารัตน์ ศรีสุวรรณ์ 149977
6  นายสงกรานต์ แซ่ฉา 149930
7  นายอุเทน ฤทธิรักขพันธุ์ 149937
8  นายเลิศชัย ชมดารา 149715
9  นางสาวภรพิศา เพชรพรหม 150073
10  นายปกรณ์ ไวฑูรเกียรติ 150136
11  นายชาเนตร มานะการ 150138
12  นางสาวน้ำฝน กุระโท 150217
13  นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ดา 150220
14  นางสาวมณฑกานต์ นามประภา 150223
15  นางสาววริศรา วงศ์นุกูล 150067
16  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 150198
17  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 150923
18  นางมณีรัตน์ พลายกล่ำ 150799
19  นางสาวรักษวรา แสงจันทร์ 150801
20  นางสาวณัฐวดี ทองมา 151904

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th