ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศิริลักษณ์ พุทธรักษา 149652
2  นายชัยพงษ์ เพชรจิตต์ 149654
3  นางสาวสาลินี ด้วงปั้น 150026
4  นางสาวอังคณา ถ้ำกลาง 150027
5  นางสาวกัลยา ทองอ่อน 150028
6  นางสาวพิรากร เสริฐศรี 150056
7  นายธนัท ติยะวุฒิโรจน์ 150019
8  นางสาววิสินี รัศมี 149967
9  นางสาวกัลยารัตน์ เถินโจง 150118
10  นางกิตติพร หวังพัฒนะวงศ์ 149932
11  นายทรงพล หวังพัฒนะวงศ์ 149934
12  นายมนต์ชัย หวังพัฒนะวงศ์ 149938
13  นางสาวศศิประภา คำผง 149386
14  นางสาวกรวิภา สาคร 149750
15  นายอมรเทพ พรหมอยู่ 149779
16  นายยศภัทร เพิกแสง 150034
17  นางสาวเมธินันท์ หลอดบุญ 150880
18  นายพิทักษ์ เยี่ยมสมบัติ 150879
19  นางสาวปฏิมา สามารถ 150892
20  นางสาวรติกาล ผลเจริญ 150893

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th