ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณัฐนันท์ ไชยศิริ 149849
2  นางสาวเกศกมล กะลัมพะนันทน์ 149800
3  นางสาวปิยะภรณ์ เถรวัลย์ 149878
4  นายกานดิศ ตอพล 149837
5  นางสาวเอธัสภา งามบุญปรอด 149896
6  นางสาวดวงเดือน ทิพย์มณี 149900
7  นายสุพจน์ อภิรมย์บุญสม 149906
8  นายนนทพัฒน์ โพธี 149901
9  นายวรศักดิ์ ธรรมให้สุข 149500
10  นางสาวณภัทร สนน้อย 149891
11  นางบงกช ลีโสม 149892
12  นายสายันต์ อ่อนโพธา 149929
13  นางสาวภูริชญา จิตรสมควร 149956
14  นางสาวปัทมาศ ขำเกิด 149949
15  นายณัฐพิสิฐ จรัสรัชวดี 149952
16  นางสาวอรณิช จงกอร์ปเมธากุล 150383
17  นางสาววรัญญา ต่างสี 150369
18  นายพนมศักดิ์ ศิริยา 150636
19  นางสาวศิริกูล ศรีสะอาด 150697
20  นายสุวิทย์ เสรฏฐพงศ์ไพศาล 150872

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th