ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวลำพูน ศรีกงพาน 149711
2  นายณัฐเดช จันทรกรณ์ 149714
3  นาย รัฐพล ชัยวุฒิธร 149678
4  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 149676
5  นางสาวณัฐวดี จูทะรัตน์ 149756
6  นายณรงค์ ณ รินทร์ 149765
7  นางสาวศศิวิมล ชุมแวงวาปี 149651
8  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 148931
9  นางสาวราตรี ศรีสุรางค์ 149718
10  นายจักรกฤษณ์ ไหมสินงาม 149720
11  นายณัฐพงศ์ แซ่ตั้ง 149722
12  นางสาววารี ก้อนทอง 149661
13  นางสาวใกล้รุ้ง เบาสันเทียะ 149663
14  นางสาวถนอมสิน แจ่มสว่าง 149665
15  นายคงเดช โนรู 149318
16  นางสาวดาราภรณ์ ชัยคำ 149844
17  นางสาวนัจนันท์ เปี่ยมสกุล 149847
18  นางสาวระวีวรรณ ใบขุนทด 149845
19  นายธนัญชัย ชูเกียรติชัย 151033
20  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 150982

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th