ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรวีวรรณ สีสว่าง 148072
2  นางสาวสุพิชา วันอุบล 149400
3  นางสาวเบญจา วัฒนาวรสกุล 149433
4  นางสาวยุภาพร นิลสมบูรณ์ 149434
5  นางสาวสุภาพร กัณฑ์จู 149435
6  นายธนกร อินดู 149638
7  นางสาวละไม ทวีพูน 149639
8  นายวรศักดิ์ ธรรมให้สุข 149501
9  นายอานนท์ งามขำ 149691
10  นายกานดิศ ตอพล 149745
11  นายกิตติภัทร์ อิศราภรณ์ 149758
12  นางสาวดลยา ศรเจริญ 149634
13  นางสาวรัตนาวดี พันธ์พงษ์ 149695
14  นายจรัญ เกตุโรจน์ 149785
15  นายธวัชชัย ดาวใส 149783
16  นายเชษฐา พวงสำราญ 149784
17  นายเสฏฐวุฒิ แสงศรี 149786
18  นางสาวปัณณภัทร อินริสพงศ์ 149782
19  นางสาวอรจิรา บุญรีย์ 149699
20  นายอัครเดช พันธ์ผาด 150170

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th