ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวรวีวรรณ สีสว่าง 148071
2  นางสาวสุพิชา วันอุบล 149399
3  นายธนกร อินดู 149494
4  นางสาวละไม ทวีพูน 149497
5  นางสาวจิตราภรณ์ เรืองวัฒนสุข 149200
6  นางสาวเบญจา วัฒนาวรสกุล 149426
7  นางสาวยุภาพร นิลสมบรูณ์ 149428
8  นางสาวสุภาพร กัณฑ์จู 149429
9  นายณัฐปวีณ์ สมบูรณ์ภัทรกิจ 149679
10  นายสุเมธ มุทุกันต์ 149562
11  นางสาววรลักษณ์ บางน้อย 149552
12  นายเมธาสิทธิ์ สุวรรณนิกขะ 149559
13  นางสาวขนิษฐา หนูแก้ว 149690
14  นางสาวพิมมิณตรา เชื้อพันธ์ 145232
15  นางสาวฐิตวันต์ ทาวงษ์ 149726
16  นางสาวชุติมา เถียรหนู 149673
17  นางสาวศิริพร สายเหมย 149343
18  นายอัครเดช พันธ์ผาด 150169
19  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 150197
20  นายสิทธิพงษ์ เจดีย์ศรี 150794

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th