ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวจันจิรา ชมศรี 149569
2  นางสาวกมลชนก ฉิมบ้านไร่ 149570
3  นายมนต์ชัย บรรจง 149566
4  นายเฉลียว โพธิ์ลักษณ์ 149572
5  นายพงษ์นรินทร์ อินทะเสน 149511
6  นางภัทรภร กรภัทร์โภคกุล 149279
7  นางสาวกิตติยา ชัยวรรณะ 149513
8  นางสาวสุชานันท์ พูลวงษ์ 149512
9  นางสาวกมลพร กันทะทิพย์ 149108
10  นางสาวนลิตตา เล็กอ่อน 149111
11  นายขวัญชัย เดชจำเริญ 149103
12  นางสาวรุ่งทิวา วัชรพงษ์ 149120
13  นายธนินทร์ ถมตะขบ 149117
14  นางสาวเจนจิรา ร่ำไร 149554
15  นางสาวณัฏฐณิชา เมืองภักดี 149285
16  นางสาวจันจิรา แฝดชัยภูมิ 149286
17  นางสาวอนุสรา เหล่าบัวดี 149594
18  นางสาวอรอนงค์ ลามาตย์ 149596
19  นางสาวขนิษฐา หนูแก้ว 149689
20  นางสาวนางสาวภริดา กรสวรรค์ 150144

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th