ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุธิตา คำเขียว 149258
2  นางสาวปาหนัน วงค์แก้ว 149099
3  นายสมภพ สีหานาวี 149126
4  นางสาวอุมาพร สิงหะชัย 149092
5  นายเกรียงไกร อุปัญญาโน 149128
6  นายกิติชัย ศรไชย 149129
7  นายธนวัฒน์ กล่าวปิยะภมรกุล 149462
8  นายนิวัฒณ์ เถื่อนมา 149457
9  นางสาวปวรวรรณ ช่างเพชร 149464
10  นายวินัย ปาลี 149472
11  นายกฤษณพงษ์ คำบุญมา 149230
12  นายพิสิษฐ์ พัฒถึง 149232
13  นางสาวชิดชนก วันดี 148733
14  นางสาวสุทธิดา มาเจริญ 148690
15  นายสำราญ จิตสวา 149493
16  นางสาวจำเนียร ศิริสุวรรณ 149489
17  นางเบญจวรรณ เทียนสว่าง 149492
18  นางรุจิรา บุญประเสริฐ 149576
19  นายพลรัช โปสายบุตร 149478
20  นายณัฐวุฒิ บุญฤทธิ์ 149632

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th