ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุธิตา คำเขียว 149257
2  ว่าที่ร้อยตรียุคพิชัย อยู่ญาติมาก 149259
3  นายวุฒิพงศ์ หนูเรือง 149396
4  นายวิชิต ลาเคน 149476
5  นางสาวซาลากีย๊ะห์ อาแว 149234
6  นางสาวทักษพร บรรดา 149236
7  นางสาววรากรณ์ โสดามุข 149233
8  นางสาวปาหนัน วงค์แก้ว 149098
9  นายสมภพ สีหานาวี 149125
10  นางสาวอุมาพร สิงหะชัย 149093
11  นายเกรียงไกร อุปัญญาโน 149127
12  นายกิติชัย ศรไชย 149528
13  นายธนวัฒน์ กล่าวปิยะภมรกุล 149461
14  นายนิวัฒณ์ เถื่อนมา 149458
15  นางสาวปวรวรรณ ช่างเพชร 149463
16  นายวินัย ปาลี 149471
17  นายกฤษณพงษ์ คำบุญมา 149229
18  นายพิสิษฐ์ พัฒถึง 149231
19  นางสาวชิดชนก วันดี 148732
20  นางสาวสุทธิดา มาเจริญ 148676

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th