ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุธิตา คำเขียว 149256
2  นายอภินันท์ สระมุณี 149264
3  นางสาวอาทิตยา เดชสิริยาภรณ์ 149265
4  นางสาวนงนุช เปรมใจ 149267
5  นายรุ่งทิวา มหาเวช 149270
6  นายพิษณุ โชคทวี 149031
7  นายศักดา คงจันทร์ 149392
8  นางสาวชลธิชา ตลับนาค 149382
9  นางสาวกาญจน์ภรณ์ เครือนาค 149380
10  นายเอกธวัช พฤกษ์โสภณ 149502
11  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 149503
12  นายเชิดชัยโย ลำพุทธา 149385
13  นางสาวขวัญทิชา คุ้มศาสตรา 148015
14  นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์ 148024
15  นายภาคิน อัตพฤกษ์ 149538
16  นางสาวสาวิตรี แดนสามสวน 149064
17  นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี 149067
18  นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้ว 149076
19  นายสมหมาย กุราราช 149078
20  นางสาววันวิสาข์ นาดี 149560

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th