ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุธิตา คำเขียว 149243
2  นายอภินันท์ สระมุณี 148999
3  นางสาวอาทิตยา เดชสิริยาภรณ์ 149266
4  นางสาวนงนุช เปรมใจ 149268
5  นายรุ่งทิวา มหาเวช 149269
6  นายพิษณุ โชคทวี 149030
7  นายศักดา คงจันทร์ 149383
8  นางสาวชลธิชา ตลับนาค 149393
9  นางสาวกาญจน์ภรณ์ เครือนาค 149390
10  นายเอกธวัช พฤกษ์โสภณ 149504
11  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 149505
12  นางสาวขวัญทิชา คุ้มศาสตรา 148018
13  นางสาวมาริษา เดิมทำรัมย์ 148025
14  นางสาวสาวิตรี แดนสามสวน 149065
15  นางสาวพัชรา โพธิ์ศรี 149069
16  นายสุรศักดิ์ โพธิ์แก้ว 149077
17  นายสมหมาย กุราราช 149079
18  นางสาววันวิสาข์ นาดี 149561
19  นายอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง 150547
20  นางสาวณัฐณิชา ศรีบูรณพิภพ 150544

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th