ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนิรชา จันทร์ไตร 149049
2  นายสุริยัณ สมัยสุข 147968
3  นายสันติสุข ขอประสงค์ 149032
4  นายเอกพล อำไพจิตต์ 149081
5  นายสราวุฒิ วรรณโรจน์ 149072
6  นายอาณา กาหลง 149070
7  นายศุภโชติ ไม้สุวรรณ 149073
8  นางสาวสุนิศา ไตรวิวัธน์ 149075
9  นายธีระเนศร์ ธรรมรักษาสิทธิ์ 149068
10  นายภาณุ รุ่งอรุณ 148784
11  นายรุ่งโรจน์ พิริยะกุลพนัส 148516
12  นางสาวณัฐชยา แก้วด้วง 148719
13  นางสาวสิริลักษณ์ มั่นนาค 148720
14  นายภัทรเดช โรจนพัฒน์ 148297
15  นางสาวอรวรรณ สกุลพราหมณ์ 149391
16  นางสาวศยามล ทรัพย์ภักดี 149477
17  นางสาวมันทนา วรนุช 149321
18  นางสาวรัศมี โคตธรรม 149374
19  นางสาวเขมณัฏฐ์ พิพัฒน์ดอกคำ 150698
20  นายปฐมวิทย์ ทวีศักดิ์ทรัพย์ 150283

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th