ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ 147748
2  นางสาวธัญญารัตน์ ชิณวงศ์ 148142
3  นายกล้าณรงค์ อินต๊ะวงค์ 149218
4  นางน้ำทิพย์ กิตติพงศ์ 149242
5  นายชัยวัฒน์ แสงแพร้ว 149224
6  นายศุภณัฐ โพธิ์เกตุ 149240
7  นางสาวเสาวนี อินเด 149241
8  นางสาวจารุวรรณ สามีงาม 149225
9  นางจารุวรรณ มาฆะ 149226
10  นายรุ่งโรจน์ พิริยะกุลพนัส 148524
11  นายกิตติศักดิ์ ศรีลาทอง 149235
12  นายต่วนซัมรี โตะกูบาฮา 149237
13  นางสาวมันทนา วรนุช 149320
14  นางสาวรัศมี โคตธรรม 149372
15  นายชลที กิจรักษ์ 149397
16  นายอวยชัย ริศรี 148939
17  นายอัครเดช บุญเสน 148936
18  นางสาวสุมณฑา พิทักษ์เทพสมบัติ 149311
19  นางสาวเมทินี ห้วยดอกหอม 149443
20  นางสาวเขมณัฏฐ์ พิพัฒน์ดอกคำ 150700

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th