ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางพุฒตาล จูสิงห์ 149251
2  นายเกียรติศักดิ์ ปะโสติยัง 149303
3  นางสาวศศิธร วิศาลเลิศศิริ 148953
4  นางสาวฝนทิพย์ เหมือนพงษ์ 145935
5  นางสาวอนงค์นาฎ รักษากิจ 149340
6  นางสาวรติพร สุภาแพ่ง 149411
7  นางสาวธนัญญา แสงสว่าง 149415
8  นายวัชรินทร์ มองพิมาย 149414
9  นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี 149344
10  นางสาววรารัตน์ เพราพริ้ง 149422
11  นางสาวขวัญฤดี ปานประเสริฐ 149421
12  ว่าที่ร.ท.สายชล ชุ่มชวย 149388
13  นายวินัย เสมขำ 149249
14  นางสาวเกศกมล กะลัมะนันทน์ 149532
15  นางสาวรัศมี โคตธรรม 149370
16  นางสาวศรัญญา ถิ่นสุข 149542
17  นางสาวพิชญ์สินี วงษ์ศรี 149550
18  นางสาวจารุพร พรมบุ 149549
19  นางสาวนาฏอนงค์ ม่วงกล่อม 149359
20  นายทศพร สาครอนันต์ 149535

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th