ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายเกียรติศักดิ์ ปะโสติยัง 149302
2  นางพุฒตาล จูสิงห์ 149252
3  นางสาวพิชญาฎา แสงสว่าง 149418
4  นางสาวรติพร สุภาแพ่ง 149413
5  นางสาวอนงค์นาฎ รักษากิจ 149339
6  นางสาวธนัญญา แสงสว่าง 149417
7  นายวัชรินทร์ มองพิมาย 149410
8  นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี 149333
9  นางสาววรารัตน์ เพราพริ้ง 149419
10  นางสาวขวัญฤดี ปานประเสริฐ 149420
11  นายสุริยา กระจับเงิน 149377
12  นายวินัย เสมขำ 149209
13  นางสาวรัศมี โคตธรรม 149368
14  นางสาวปัญณัสฉราห์ แก้วคำแพง 149551
15  นางสาวสุวิมล อังคะคำมูล 149510
16  นางสาวพิชญ์สินี วงษ์ศรี 149546
17  นางสาวจารุพร พรมบุ 149548
18  นายศุภณัฏฐ์ เหลืองรัศมิกูร 149479
19  นางสาวนาฏอนงค์ ม่วงกล่อม 149358
20  นายอดิทรรศน์ โพธิพันธุ์ทอง 150546

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th