ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกวิณณา แสงธะนู 149034
2  นางสาวจิรัตติกาล ลับสูงเนิน 149035
3  นางสาวศุภิสรา นาสมรูป 149275
4  นางสาวกนกพร ธีระปัญญาพงศ์ 149263
5  นายนาย เมธี สิทธิเจริญสวัสดิ์ 149211
6  นางสาวจุริสา โพธิ์อ้น 149091
7  ว่าที่ ร.ท.สายชล ชุ่มชวย 148701
8  นายสุวิทย์ นิธิธรรมรุจน์ 149095
9  นายสมนึก ปรางค์ศร 149123
10  นางสาวรติพร สุภาแพ่ง 149328
11  นางสาวอนงค์นาฎ รักษากิจ 149338
12  นางสาวพิชญาฎา แสงสว่าง 149330
13  นางสาวธนัญญา แสงสว่าง 149357
14  นายวัชรินทร์ มองพิมาย 149324
15  นางสาวภัทราวดี ปัญญาสูง 149331
16  นายณัฐวุฒิ ชุมภักดี 149342
17  นางสาวกาญจนา คู่ชัยภูมิ 149455
18  นางสาวชลธิมา ชูเชิด 149389
19  นายอนุวัฒน์ ใจแสน 150925
20  นางสาวศิรินันท์ แสงสุวรรณ 151335

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th