ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนครินทร์ บุตรดี 148948
2  นางสาวนิษา คำวิสิทธิ์ 148949
3  นางสาวกนกอร กาลวงศ์ 149009
4  นายสถาพร เคี้ยมพันธุ์ 149011
5  นางเพียงตา เรืองสุวรรณ 149015
6  นางสาววิลาพร ปัญญาใส 149191
7  นายสัมพันธ์ อ่อนละเอียด 149215
8  นายดัสกร อ่อนดี 149216
9  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 149217
10  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 149276
11  นายถิรวิทย์ ข่วงบุญ 148862
12  นางสาวกัลยรัตน์ ใจหาญ 148863
13  นางสาวจุฑามณี ลักษณะอัฐ 148866
14  นางพัชรา นนทรักษ์ 143966
15  นายกฤษฎา สันทาลุนัย 149300
16  นางรวิวรรณ มหากุศล 149367
17  นางปรียานุช วงษ์โกวิทย์ 149373
18  นายปรัชญา สุขเผือก 149083
19  นางสาวดาราทิพย์ เชตวัน 149424
20  นางสาวสกุณี จุลกะเศียน 149575

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th