ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกนกอร กาลวงศ์ 149008
2  นายสถาพร เคี้ยมพันธุ์ 149010
3  นางเพียงตา เรืองสุวรรณ 149014
4  นายสัมพันธ์ อ่อนละเอียด 149212
5  นายดัสกร อ่อนดี 149213
6  นางสาววรางคณา น้อยศิริสุข 149214
7  นางสาวกมลรัตน์ สีน้อยขาว 149282
8  นางสาวเสาวณี ชุมพล 149074
9  นายถิรวิทย์ ข่วงบุญ 148861
10  นางสาวกัลยรัตน์ ใจหาญ 148864
11  นางสาวจุฑามณี ลักษณะอัฐ 148865
12  นายกฤษฎา สันทาลุนัย 149299
13  นางรวิวรรณ มหากุศล 149366
14  นางสาวปรียานุช วงษ์โกวิทย์ 149371
15  นางทิพวรรณ์ ศรเวช 149207
16  นางสาวศิริลักษณ์ บุญศร 149404
17  นายปรัชญา สุขเผือก 149082
18  นายเจษฎา วัสโส 149407
19  นางสาววัลลภา เชียววงษ์ 149609
20  นางสาวสุปราณี ขันตี 150736

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th