ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวนิภาภรณ์ สุดสี 148721
2  นายเจนฎาศักดิ์ สุขสวัสดิ์ 148960
3  นางสาววืไรพร เทศดี 148687
4  นายวรุณ จารุเรืองไพศาล 149186
5  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 149197
6  นายนรินทร์ เจียรพงศ์ปกรณ์ 149094
7  นายเพิ่มวิทย์ วราชิต 148946
8  นายเสกสรรค์ พันธ์เกษกรณ์ 149298
9  นางสาววนัชพร วิริยะเสนา 148488
10  นางสาววรรณา รุ่งอภิญญา 149051
11  นางสาวสุนิสา ภิมุข 148798
12  นางสาวณัฐธยาน์ อัศวภูมิ 149138
13  นางสาวรัตน์ติการ บุราชรินทร์ 149588
14  นางสาววนารี แก่นงาม 149603
15  นายจรัญ รุ่งเรือง 149604
16  นางสาวสรารัตน์ พัฒนวงษ์ไชย 149606
17  นางสาวทิพาพร แก่นหามูล 149607
18  นางสาวลัษนาวดี ใจสุข 149608
19  นางสาวอารียา ไชยนา 149620
20  นางสาวมลฤดี ทับทิมหิน 151037

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th