ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวดวงจันทร์ อุดมลาภ 149121
2  นายภัทรพล แก้วสถิตพรชัย 148716
3  นางสาวหฤทัย อาจกล้า 148718
4  นางสาววืไรพร เทศดี 148685
5  นางสาวอุรชา ปราณี 148806
6  นางสาววศินีย์ พิณแพทย์ 148802
7  นางสาวณัฐวดี เกิดโห้ 148803
8  นางสาวบุศกร จิ๋วรับพร 148804
9  นางสาวอังคณา วัฒนาสมบุญดี 148805
10  นายวรุณ จารุเรืองไพศาล 149185
11  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 149096
12  นางสาวณัฐธยาน์ อัศวภูมิ 149137
13  นางสาวรัตน์ติการ บุราชรินทร์ 149543
14  นางสาวษมาภร กี่งวงษ์ 149518
15  นายจิรวัฒน์ เหมมี 150416
16  นางสาววรนุช มีรอด 150417
17  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 150196
18  นางสาววิธรทิพย์ ตั้งสมบูรณ์ 150641
19  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 151011
20  นางสาวณัฐณิชา ศรีบูรณพิภพ 150545

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th