ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุรศักดิ์ ศรีพรมมา 148502
2  นายอนันต์ พวงสุข 148504
3  นางสาวพลอยนภา วงษ์จันนา 148707
4  นางสาวอภิชญา คูณแสน 148645
5  นางสาวแสงระวี นพคุณ 148709
6  นางสาวพนิดา แท่นนอก 148646
7  นางสาวนพมาศ แก้วปัญญา 148966
8  นางสาวจันทิมา เหล่าบุญเกื้อ 148973
9  นางสาวสลิลทิพย์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ 149033
10  นายอภิชาติ สุดใจ 146010
11  นายภัทรพล แก้วสถิตพรชัย 148715
12  นางสาวหฤทัย อาจกล้า 148717
13  นายณัชกช สุขะมงคล 149144
14  นางสาวชุติมันต์ ชาติชนะ 149016
15  นางสาวศิณวรา เย็นธงชัย 149021
16  นายฐิติพัฒน์ อัจฉราภิรักษ์ 149189
17  นางสาวชัญญานุช ชลารักษ์ 149062
18  นายสันธาน บรรลือทรัพย์ 149060
19  นางสาวขวัญฤดี สุตะพันธ์ 149061
20  นางสาวศิริกาญจน์ เหล่ารัดเดชา 149469

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th