ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเมขลา ยาตรา 146316
2  นายวรากานต์ รูมิง 148964
3  นางสาวชวนพิศ พึ่งพระรัตนตรัย 148976
4  นายธนะภูมิ พะประโคน 148346
5  นางสาวณัฐฐา อิงกระโทก 148348
6  นางสาวทาริดา หาญต๊ะ 148350
7  นางสาวรจนา โตสารเดช 148627
8  นางสาวสุทธินี ประจันทร์ 148628
9  นางสาวตีรณา ลามาตย์ 148987
10  นางสาวกวินนาฏ ภูเขียวขำ 148986
11  นางสาวนิภาภรณ์ สุดสี 148722
12  นางพรทิพย์ เพชรชี 148962
13  นางสาวสุนิษา เรืองธรรมรงค์ 148993
14  นายนพนัฐ วงศ์ปินตา 148661
15  นางสาวสุพรรษา ฉิ่งทองคำ 149104
16  นายอภิรักษ์ ปานทอง 149006
17  นายวทัญญู เคนอารันท์ 149028
18  นางสาวนันทิยา แจ่มจำรัส 149122
19  นางสาววืไรพร เทศดี 148688
20  นายอุดม นาถมทอง 150897

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th