ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวเมขลา ยาตรา 146314
2  นายธนาวัฒน์ ทองป้อง 149080
3  นายณัฐปวัชญ์ นาคกุล 147859
4  นางสาวขนิษฐา ภาคภูมิ 147665
5  นายธนะภูมิ พะประโคน 148345
6  นางสาวณัฐฐา อิงกระโทก 148347
7  นางสาวทาริดา หาญต๊ะ 148349
8  นางสาวรจนา โตสารเดช 148626
9  นางสาวสุทธินี ประจันทร์ 148629
10  นายชัยนาท เกี้ยวสันเที๊ยะ 148789
11  นายณัชกช สุขะมงคล 149013
12  นางสาววีรนุช ผดุงศรี 149047
13  นางพรทิพย์ เพชรชี 149026
14  นางสาวดวงจันทร์ อุดมลาภ 149118
15  นางสาวสุนิษา เรืองธรรมรงค์ 148992
16  นางสาวอรอนงค์ ประสาน 148260
17  นางสาววืไรพร เทศดี 148686
18  นางสาวพีรดา ห้องโสภา 147303
19  นายพงษ์ธร เลิศหล้า 151188
20  นายณรงค์รัชช์ เครือวัลย์ 151538

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th