ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาววรางกูล วิมุทศรี 148552
2  นางสาวพัทราพร นิลจันทร์ 148572
3  นางสาวศิริเขต จันทะศรี 148553
4  นายชุษณวิทย์ รอตเอี่ยม 148665
5  นางสาวนิศารัตน์ บุตรดี 148664
6  นางสาววรรณิษา ธรรมรักษา 148771
7  นางสาวศิริภิญญา ฉิมงาม 148772
8  นางสาวพรรณนิภา โพธิชัย 148829
9  นางสาวดวงพร วิจิตจันทร์ 148831
10  นางสาวไพลิน พุทธเสน 148833
11  นายมนต์ชัย ศรีบุญเรือง 148835
12  นางสาวสุชาดา จงชาณสิทโธ 148837
13  นายศิราสิทธิ์ สิริวิวัตร์ 148839
14  นายจีระศักดิ์ อุตทอง 148887
15  นางสาววิลาวัณย์ บุญศรี 146509
16  นายเกรียงไกร สีแล็ง 148675
17  นางสาวจิราภร์ โพธิ์งาม 148305
18  นางสาววีรนุช จินดาสุ่ม 148985
19  นางสาวเหมือนฝัน ใสบัว 148984
20  นายประกิต เบาสันเทียะ 148818

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th