ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธีรศักดิ์ บุตรธิยากลัด 147500
2  นางสาววรรณิษา ธรรมรักษา 148697
3  นางสาวศิริภิญญา ฉิมงาม 148755
4  นางสาวอรวรรณ วันเจียม 148559
5  นางสาวพรรณนิภา โพธิชัย 148828
6  นางสาวดวงพร วิจิตจันทร์ 148830
7  นางสาวไพลิน พุทธเสน 148832
8  นายมนต์ชัย ศรีบุญเรือง 148834
9  นางสาวสุชาดา จงชาณสิทโธ 148836
10  นายศิราสิทธิ์ สิริวิวัตร์ 148838
11  นางสาววิลาวัณย์ บุญศรี 145891
12  นายจีระศักดิ์​ อุตทอง 146011
13  นางสาวพิมพ์พิศา ศรีชัยตุง 148891
14  นางสาวศรินยา กองสอน 148888
15  นางสาวปวีณา แก้วไพฑูรย์ 148894
16  นายกิตติศักดิ์ ทองทัพไทย 148895
17  นายิอภิชาติ สุดใจ 146009
18  นางสาวฐิตาพร ขวัญประชาธรรม 148663
19  นายอภินันท์ สุขคันธรักษ์ 148938
20  นางสาวจันทิมา เหล่าบุญเกื้อ 148970

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th