ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัลยา ลุนบง 148384
2  นายพิษณุ ดารก 148398
3  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 148393
4  นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ๊ 148589
5  นายธนพล ชัยเฉลิมพงษ์ 146698
6  นายวาทการ แย้มบุบผา 148617
7  นางสาวจุฑามาศ ศรีษะนอก 148826
8  นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีษะนอก 148678
9  นางสาวณัชฌากร ธาราสมบัติ 148671
10  นายธราดล วีระรัศมี 147816
11  นางสาวศศิวิมล บัววาศ 148786
12  นางสาวกฤษณรักษ์ จูมเกตุ 148872
13  นางสาวศศิธร หอทอง 148807
14  นางสาวนงเยาว์ เมืองวงค์ 148700
15  นางสาวทิพเนตร ปทุมวัน 148911
16  นางสาวกิติยา ขุนพระหลวง 148867
17  นางสาวฐิตาพร ขวัญประชาธรรม 148662
18  นางสาวธัญญา วงษ์บุญ 148941
19  นางสาวนางสาวคชาภรฑ์ คำฝาด 148917
20  นายวรภัทร์ วรรณธนกฤต 149355

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th