ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัลยา ลุนบง 148388
2  นายพิษณุ ดารก 148401
3  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 148390
4  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 148583
5  นางสาวเบญญาภา ตอกำลัง 148535
6  นางสาวชาลิสา สุขสบาย 148536
7  นางสาวบุษวรรณ สุตรธาดา 148615
8  นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ๊ 148590
9  นางสาวมนัญญา สัตตารัมย์ 148558
10  นางสาวมะณีนุช ดอกสอน 148766
11  นางสาวนราทิพย์ ลองจำนงค์ 148765
12  นางสาวสุชาดา ศิริวงศ์ 148777
13  นายมานพ ธรรมเนียมไทย 148778
14  นางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์ 148779
15  นายฐกร เกิดสติบารมี 148950
16  นายสุรเดช สุวรรณอำไพ 148952
17  นางสาวธัญญา วงษ์บุญ 148940
18  นางสาวธนาภรณ์ ศรีมาศ 148959
19  นางสาวจิราภรณ์ โพธิ์งาม 148306
20  นางสาวรุ่งอรุณ ผดุงผล 148968

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th