ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกัลยา ลุนบง 148386
2  นายพิษณุ ดารก 148399
3  นางสาวรัสรินทร์ ปาคำ 148385
4  นางสาวพิมพ์ชนก แสงตุ๊ 148588
5  นายคณพศ มากพานิช 148689
6  นายนิรุตติ์ ปิ่นรัตน์ 148787
7  นางสาวรัชนี สอนปัน 148788
8  นางสาวมะณีนุช ดอกสอน 148768
9  นางสาวนราทิพย์ ลองจำนงค์ 148767
10  นางสาวสินีนาฎ อิ่มใจมา 148681
11  นายนายวิรุช วังคะฮาด 148020
12  นางสาวนฤมล เสียงลอย 148016
13  นายอาทร พรหมสา 148017
14  นางสาวสายขวัญ สุริยงค์ 148027
15  นายฤาเดช พละบรรจง 148026
16  นายพนม อุประถา 148014
17  นายสุรศักดิ์ เนตรสว่าง 148019
18  นางสาวสุชาดา ศิริวงศ์ 148773
19  นายมานพ ธรรมเนียมไทย 148774
20  นางสาวนิศารัตน์ สรรคพงษ์ 148775

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th