ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายนัฐกร พรมพิงค์ 148606
2  นายเกียรติศักดิ์ เกตุสอน 148608
3  นางสาวรัชนิอาภา วางโต 148601
4  นางสาวรัตนาภรณ์ สุทธิกรณ์ 148534
5  นางสาวบุญญารัตน์ รัตนะ 148537
6  นางสาวนรินทร จันทะเสนา 148703
7  นางสาวจรรยมณฑน์ ดำรงแท้ 148638
8  นางสาวสุกัญญา มาตา 148726
9  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 148754
10  นายนิรุติ คลังชำนาญ 148737
11  นางเบญจมาศ พรมทิ 148819
12  นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ 148822
13  นางสาวศศิวิมล บัววาศ 148776
14  นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิวงค์ 148651
15  นายภคิน หมู่อำพันธุ์ 148813
16  นางสาวณัฎฐณิชา ภูมูลมี 148327
17  นายภาณุพันธ์ สุขสมโภชน์ 148334
18  นางสาวอุมาพร เตศิริ 148342
19  นางสาวณัฐพิชา กุลอัก 148341
20  นายธัชเวชช์ จันทร์ตรี 150285

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th