ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 148525
2  นางสาวนฤมล รากทอง 148330
3  นางสาวจรรยมณฑน์ ดำรงแท้ 148639
4  นางเยาวดี ส่งเสริม 148549
5  นางสาวสุกัญญา มาตา 148730
6  นางสาวพรทิพย์ อินทุวงค์ 148753
7  นายนิรุติ คลังชำนาญ 148738
8  นางสาวกนกพร คูศิริวานิชกร 148517
9  นางหทัยชนก เหลืองโสภาพรรณ 148820
10  นางเบญจมาศ พรมทิ 148821
11  นายกิตติทัศน์ ลีลารุ่งโรจน์ 148816
12  นางสาวเสาวนันท์ จันทร์ทอง 148614
13  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์บุญเรือง 148620
14  นางสาวอนันทิตา วนิชเวชารุ่งเรือง 148623
15  นางสาวจุฑาทิพย์ โพธิวงค์ 148650
16  นายคมสัน พลวัน 148797
17  นางสาวช่อผกา อะพิเนตร 148800
18  นายอภินันท์ สุขคันธรักษ์ 148880
19  นางสาวเบญจมาศ พจน์ฉายศิริ 148883
20  นายสงกรานต์ แซ่ฉา 150484

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th