ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายศักดิ์ชัย โสชาลี 148372
2  นายปราโมทย์ บดสันเทียะ 148373
3  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 148371
4  นางสาวฤหัสดี ทองกลม 148455
5  นางสาวสุภาพร อิ่มศรี 147890
6  นายบัณฑิต มีบุญญา 148494
7  นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นธูป 145845
8  นางสาวหยาดอรุณ สว่างจันทร์ 148227
9  นางสาวปราณปริยา แดงประดิษฐ์ 148165
10  นางสาวประภาพรรณ โกวฤทธิ์ 148476
11  นางสาวศิริวิภา ราชภักดี 148561
12  นางสาวพงษ์ผกา นันตาน้อย 148565
13  นางสาวหทัยภัทร เกริกชัยศรี 148498
14  นางสาวกาญจนา พะวัน 148607
15  นางสาวธนัชชา ขุนรองชู 148605
16  นางสาวอุมาพร โควัง 148793
17  นางสาววิลาสินี เกตจันทร 148794
18  ว่าที่ร้อยโทตฤณ เศรษฐนพัช 148856
19  นายนัฐพงษ์ คนมั่น 148750
20  นางสาวสุพรรษา เพียซุย 148886

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th