ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายศักดิ์ชัย โสชาลี 148368
2  นาย ปราโมทย์ บดสันเทียะ 148369
3  นางสาวศรีไพร แย้มศิริ 148364
4  ว่าที่ ร.ต.ญ.กนกกาญจน์ เจริญคำ 147107
5  นางสาวสุภาพร อิ่มศรี 147889
6  นายคณิต วิชัยโย 148412
7  นายบัณฑิต มีบุญญา 148493
8  นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นธูป 147656
9  นางสาวหยาดอรุณ สว่างจันทร์ 145847
10  นางสาวปราณปริยา แดงประดิษฐ์ 148164
11  นางสาวประภาพรรณ โกวฤทธิ์ 148474
12  นางสาวศิริวิภา ราชภักดี 148562
13  นางสาวพงษ์ผกา นันตาน้อย 148564
14  นางสาวหทัยภัทร เกริกชัยศรี 148499
15  นางสาวรัชดาภรณ์ อนิวรรตสกุล 148656
16  นายธนวัช กุยรัตน์ 148851
17  นางสาวไลลา เตชะพันธ์ธน 148780
18  นางสาวอุมาพร โควัง 148792
19  นางสาววิลาสินี เกตจันทร 148795
20  ว่าที่ร้อยโทตฤณ เศรษฐนพัช 148855

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th