ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธนัญญา จำปาปน 147871
2  นางสาวพรธิดา มานะบัง 148593
3  นางสาววรัญญา กมลวิบูลย์นันท 148512
4  นายกฤษฎา เสียมสกุล 147718
5  นายอนุรักษ์ พยัฆบุตร 148177
6  นางสาวจันจิรา สีทารัตน์ 146849
7  นายจักรพงษ์ ยะวร 146935
8  นายศุภกร อินทนชิตจุ้ย 148577
9  นางสาวณัชชาวีณ์ ชูนาม 148641
10  นายอุดม ก๋าพุต 148642
11  นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน 148677
12  นางสาวฤทัยรัตน์ พันหิง 148406
13  นายวิษณุ มหามนตรี 148410
14  นายวิฑูรย์ มหิธิธรรมธร 148414
15  นายมานพ รุ่งเรือง 147697
16  นางสาวทิพวรรณ อินธิบาล 148734
17  นางสาวนภาลัย บาทชารี 148735
18  นางสาววรรณจีรา บุตรรอด 148692
19  นายเสถียร ตันติไพบูลย์ธนะ 149593
20  นางสาวกรองแก้ว ม่วงกล่อม 148699

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th