ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายไตรเทพ เรืองเนตร 148461
2  นายกฤษณะ ศรีพนมวรรณ์ 148463
3  นายปรเมศวร์ ฉินทสงเคราะห์ 148465
4  นางสาวอรพรรณ ศรีเอี่ยมกุลธร 148482
5  นางสาวนฤมล หมั่นสมัคร 148208
6  นางสาวเกศินี วงค์มณีวรรณ 148209
7  นางสาวสุภาพรรณ ภักดีวานิช 148566
8  นางรุ้งเพ็ชร เต็มมาศ 148647
9  นางสาวธีรารัตน์ จึงศรีจันทร์ 147884
10  นางสาวหิรัญญา เจริญวัฒนะโภคา 148630
11  นางสาวโสภิดา มีชัย 148653
12  นางสาวจุฑารัตน์ ธรรมใจกูล 148655
13  นางสาวศิริรัตน์ นิลแก้ว 148679
14  นางสาวเพ็ญพิชชา นาคพนม 148296
15  นางสาวกุณชานัน ร่วมสุข 148433
16  นางสาววิศัลยา สอนวงษ์แก้ว 148404
17  นางสาวพิชญ์สิณี เขื่อนจันทึก 148408
18  นางสาวมัณฑนา สาลีอาจ 148420
19  นางสาวสมพร พ่วงแพ 149219
20  นางสุรัชนา วรพันธ์ 149629

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th