ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 509 ชั้น 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายวราเทพ แสนชา 150874
2  นางสาวกรวิภา มั่งคั่ง 150250
3  นางสาวธันยพร แสงสุวรรณ 150372
4  นางสาวพรรณรัตน์ ปิยพีรพรรณ 150693
5  นางสาวมาลินี มุสิกะ 150701
6  นางสาวนิภาพร พุฒผา 149465
7  นางสาวชิดชนก แก่นกล้า 150699
8  นางสาวพัชรินทร์ อัคพิน 149466
9  นางสาวณภัทร สนน้อย 149860
10  นางนางบงกช ลีโสม นางบงกช ลีโสม 149859
11  นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค 148796
12  นายพนมศักดิ์ ศิริยา 150635
13  นางสาวจารุวรรณ สาสกุล 150621
14  นายสันติ ศรีวุฒิชาญ 150199
15  นายเจตจันทร์ ชูมงคล 150258
16  นางสาวธรรชณน สกฤษศิลป์ 149888
17  นายไกรศักดิ์ ฐิติวัฒนาการ 150773
18  นางสาวกฤตพร อินทร์งาม 150143
19  นายธนบูลย์ เกิดสกุล 150442
20  นายสุวินัย อุดมเพ็ญ 150443
21  นางสาวรดาชุ สิทธิสาร 150444
22  นางสาวปรารถนา อาษา 149278
23  นายเสกสรรค์ พันธ์เกษกรณ์ 149297
24  นางสาวสุรีย์พร ล้ออัศจรรย์ 149889
25  นางสาวพนิดา พุดซา 150733
26  นางสาววิไลวรรณ แพ่งสุภา 150737
27  นางสาวพัณณ์ชิตา โฉลกดี 150225
28  นายธนาธร ปลื้มสงค์ 150805
29  นางสาวรัตน์สุดา สอสุทธิเมธ 150707
30  นายธนัท ติยะวุฒิโรจน์ 150020
31  นางสาวมลธิรา สถิตย์เสถียร 146628
32  นางสาวจันจิรา แกล้วกล้า 150004
33  นายสมภพ ฤกษ์วิกรานต์ 150007
34  นางนลิตา จอกแก้ว 150146
35  นายสราวุฒิ ราชกิจ 151001
36  นางสาวพัชนิกา นุกันยา 150401
37  นายกันตวีร์ ขำพวง 150399
38  นางสาวสุจิตตรา วิกล 150398
39  นายกัณฑ์ธนพงศ์ ปราบภัย 150397
40  นายสุวัฒน์ชัย บัณฑิต 150396
41  นายวัฒนา คุณภาที 145655
42  นายณัฐกุล คุณสุข 145656
43  นางสาวอรุณรัตน์ แสงทวี 145653
44  นายวชิรากร ราชโยธา 145654
45  นายเมธาสิทธิ์ แสนดี 145651
46  นางสาวศิริพร เสี่ยงบุญ 145652
47  นายสัญชัย จันตาวงศ์ 145650
48  นายพีรวัส อุดศรี 145645
49  นางสาวมลิวรรณ ชาติกระโทก 149196
50  นายเอกวุฒิ สุขเสงี่ยม 150093
51  นางสาวปิยดา มลกลาง 150242
52  นางสาวนิตยา ประเสริฐ 150241
53  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 151010
54  นายวสวัตติ์ สีลูกหว้า 150113
55  นางสาวสุมิตรา อุตมาภินันท์ 149803
56  นางสาวภิญญพัฒน์ ณุวงศ์ศรี 149802
57  นายประพันธ์ บุญตัน 149221
58  นางสาวจิตตรา บุดดาวงษ์ 150255
59  นายวีระศักดิ์ ลาสิงหาญ 150788
60  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 150786
61  นางสาวศศิวิมล นาคสุริยวงษ์ 150876
62  นางสาวนิชธิมา เอื้อพูนผล 150877
63  นางสาวมาริสา มูลลอด 151137
64  นางสาวมณฑนะ สมเกิด 150595
65  นางสาวดวงจันทร์ อุดมลาภ 148154
66  นางสาวอรวรรณ คำฤทธิ์ 149834
67  นางสาวนิรชา รถเพ็ชร 151162
68  นายศิริมงคล มูลมาตร์ 151140
69  นายเสฎฐวุฒิ รักสมวงษ์ 151172
70  นายณัฐพล แตงเกิด 151242
71  นางสาวมลฤดี ทับทิมหิน 151039
72  นายวิลาศ ปลื้มกมล 150548
73  นางสาวนฤมล ศรีวิริยะเลิศกุล 151282
74  นายพิทักษ์ เหลืองเรืองโรจน์ 151333
75  นายโชติภัทร ทบประดิษฐ 151250
76  นายอธิฐาน เสวขุนทด 151248
77  นายเทพดนัย ทองแก้ว 151244
78  นายอภิสิทธิ์ คนหลัก 151253
79  นายธัชกร โต๋วตระกูล 151255
80  นางสาวสุวภัทร ดวงแสงพุฒ 151251
81  นางสาวนิลวรรณ พลบุตร 151322
82  นางสาวดวงเดือน บุญคาน 149316
83  นายชัยพร อินทร์ชมชื่น 149066
84  นางพรรษา อดุลยธรรม 151449
85  นายจักรธาฤทธิ์ ราชพลแสน 150445
86  นายอนุพงศ์ เพชรนาจักร 151465
87  นางสาวยุพาวดี เพราะสนัด 151466
88  นายพัฒนพงค์ ศรีพุทธิรัตน์ 151470
89  นายทรงพล ขมจริง 151472
90  นายราชสิทธิ เลียบวิไล 151473
91  นายวรรณวัฒน์ บุญจันทร์ 151455
92  นางสาวจุรีพร จิ๋วน้อย 151459
93  นายกฤษดา สุขสันติลาภ 151460
94  นายวิทยา กรวิลาศ 151462
95  นายอังคาร แก้ววิชิต 151463
96  นางสาวประภัสสร ภะวะภูทะ 151352
97  นายจิรายุ เทียนศิริฤกษ์ 151493
98  ว่าที่ ร้อยตรีวิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 151504
99  นายภัทรพงษ์ งามกิจปราโมทย์ 151518
100  นางสาวสมพร เต็งศิริ 151597
101  นายชัยวุฒิ พิทักษ์ 151598

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th