ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายสุทธิพันธ์ รอดภัย 159537
2  นายวาทิน สมรูป 159559
3  นางสาวกัณตีมา วาริพันธน์ 160325
4  นางสาววัชรีพร เทพพานิช 158369
5  นายกิตต์พิวัฒน์ ภิรมย์กิจ 154757
6  นางสาวชไมพร ล้ออร่าม 159072
7  นางสาวกุลวดี จุฑาเกตุ 159091
8  นางสาวกนกพร แก้วนามชัย 159170
9  นายณรงค์ อิ่มหนำ 159089
10  นางจารุณี ชัยสุวรรณ 159090
11  นางสาวแสงจันทร์ คานจันทึก 159088
12  นางสาวกรวิทย์ จันทร์เถื่อน 159087
13  นางสาวสิรินญา ทุมแก้ว 160113
14  นายสุธาเทพ ภู่ห้อย 160351
15  นางสาววัชรี ชอบดี 160329
16  นางสาวพิมพ์กมล วงค์นพรัตน์ 160349
17  นางสาวพิมพ์ณิชา บูรพา 160310
18  นางสาวจิราภรณ์ จันทรมณฑล 160148
19  นางสาววาสนา สุจิตต์จำรัสสกุล 160145
20  นายกิตติโชติรัตนเทพ วงษ์ราชนุช 156897

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th