ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายฐปกรณ์ ศิลาโชติ 158056
2  นายธิปก จิรกิตติธารา 158162
3  นายพงศกรณ์ หวังพฤกษ์ 155166
4  นางสาวสุนิสา กิจทรัพย์ทวี 156803
5  นางสาวสาธนี ศรีปลัดกอง 157205
6  นางสาวพลอยไพลิน มณีฉาย 158260
7  นางกำไร เชิญพิลา 158285
8  นางสาวณัฏฐณิชา เกษศิริ 152420
9  นางสาวอภิสรา สุทินทอง อภิสรา สุทินทอง 157063
10  นางสาวสุดศรีลักษณ์ วงษ์เขียว 155040
11  นางสาวมุกมณี ละเอียดอ่อน 155111
12  นางสาวกมลชนก ตระกูลใจดี 155458
13  นางสาวทอฝัน ท้าวแปง 155361
14  นางสาวอัคริมา คบพร 155457
15  นางสาวลัดดาวัลย์ น้อยคูณ 157178
16  นางสาวมะลิวัลย์ ทิพย์คำมูล 156900
17  นางสาวฟิตรียะห์ นิเต๊ะ 156898
18  นางศิริลักษณ์ ภาณุเมษ 156889
19  นายอัครพล สุดประเสริฐ 158290
20  นางสาวธณัฏฐา ศิลารักษ์ 158364

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th