ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายจิรัฏฐ์ มีปาน 158227
2  นายตะวัน พ่อชื่น 157722
3  นางสาวอัณศยา ตุกวุ่น 158054
4  นางสาวไอลดา พังคะโส 158279
5  นางวิจิตรา ศรีวนิชย์ 158357
6  นายกฤษณะ จันทร์แก้ว 158368
7  นางสาวกฤษติญา สุวัตถิ 156957
8  นางสาววัลย์ภัสสร์ เมธาศศินนท์ 158157
9  นางสาวนฤวรรณ อุ่นทรพันธ์ 158379
10  นางธมลวรรณ โสภา 158353
11  นางสาวเยาวลักษณ์ ทองสุทธิ์ 158354
12  นางสาวฐิติพรรณ ชูจรรยา 156595
13  นางสาวศุภนิดา ธนัตถ์โชค 156597
14  นางสาวอรธนา มุสิกรัตน์ 154701
15  นางสาวศศิธร นนทา 157034
16  นางสาววรนุช เต็มสวาท 153679
17  นางสาวสุภาพร จรจันทร์ 157148
18  นายสมเกียรติ คันธชาตกุล 157241
19  นายสุชาติ เฉลิม 157160
20  นางสาวกมลทิพย์ โชติอัคคี 156967

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th