ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 1 เมษายน 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายธันวา บำรุงศิลป์ 158174
2  นางสาววัลวิภา หนูแข 158120
3  นายกฤชพล อุตตวัฒน์ 157922
4  นายชลันธร ศิริกระจ่าง 158171
5  นายไพโรจน์ ตรงกลาง 158101
6  นายสุวิชา เปียสุนทร 158093
7  นางสาวรุ่งนภา ฮอมเงิน 158096
8  นางสาวพิมพ์ผกา รุ่งแสง 158022
9  นายสมาน นนทวาณิช 158212
10  นางสาวประกายดาว ไวสูงเนิน 158184
11  นายธนกฤต มหิทธิโรจน์ 158203
12  นายทิม เทพถา 158192
13  นายสุรเดช เจียรยืนยงพงศ์ 158107
14  นางสาวบุญน้อม เมฆขุนทด 158264
15  นายมงคลชัย พรมสุริยา 158265
16  นายกำธร วงษ์สุริยัน 158266
17  นายประสาน ไชยแสนฤทธิ์ 158252
18  นายอำพล บุญรอด 158214
19  นางสาวไพลิน เปรมใจ 158216
20  นางสุกฤตา ศิริสมพล 158308

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th