ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายพงษภัทร ดวงดาว 157664
2  นายอุดมศักดิ์ บำรุง 157662
3  นายอาทิตย์ ศรีสุวรรณ 157661
4  นางสาวทิวารัตน์ เหลาซื่อ 157779
5  นายธีรยุทธ เกษตรสิงห์ 157164
6  นายอนุชา โพธิ์เย็น 157783
7  นายมนตรี โชติชัยวงศ์ 157785
8  นางสาวสิเรียม ชาพรมมา 157971
9  นางสาวสุนิสา แก้วพา 157887
10  นางสาวเพ็ญประภา เลี่ยนกิ้ม 157945
11  นางสาววนัสมล คีรี 154526
12  นางสาวชนิดา ครูส่ง 157943
13  นางสาวสุกัญญา วงศ์ยิ้มใย 158079
14  นางสาวธัญนภางค์ แก้วกุณโฑ 158076
15  นางสาวพลอยพิชชา ปัญจมาพิรมย์ 158074
16  นางสาวธนาพร เชิดชูพงษ์ 158126
17  นางสาวศิตารัตน์ รุจิญาติ 158127
18  นายภาณุวัฒน์ ป้อมป้อง 158105
19  นายคณุตม์ ใจกล้า 158084
20  นางสาวกชพรรณ ภู่สิงขร 158121

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th