ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวขวัญใจ มีตัวตน ขวัญใจ มีตัวตน 157642
2  นางสาวศิริลักษณ์ แสงเพ็ง 157512
3  นางสาวสุวภา สอนพรหม 157762
4  นางสาวเกศินี วิรุฬห์ตั้งตระกูล 155048
5  นางสาวปริญญา หงษ์บุญเสริม 157849
6  นางสาวลัคนา กล้าปราบศึก 157810
7  นางสาวนิตยาวรรณ ผิวขาว 157852
8  นางสาวสุนิสา นิลสุรัตน์ 157855
9  นางสาวธัญชนก ทองน่วม 157854
10  นายวราวุฒิ ช่อชน 157856
11  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 157830
12  นางสาวรันฐิมา ใจประเสริฐ 157989
13  นายยศกร ทางพุดซา 158018
14  นายวิชาติ คงน้อย 157964
15  นางสาวนุชวรา จิตเจริญรุ่งเรือง 144082
16  นางสาวปวีณา ฤทธิ์กระโทก 158045
17  นายนิรัญ คำพารัตน์ 158049
18  นางสาวรัตยา สมน้อย 158046
19  นางสาววีณา ใจนำปน 142341
20  นายพิพัฒน์พงษ์ โลแก้ว 155272

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th