ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 157864
2  นางสาวมะลิ มูลมาตร 157861
3  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 157868
4  นายเฉลิมชัย เพ็ชรมั่ง 157866
5  นางสาวสุนิสา แก้วพา 158036
6  นางสาวธิดา สุรินราช 158078
7  นายเกียรติชัย ต้องตรงทรัพย์ 158081
8  นางสาววนัสมล คีรี 154525
9  นางสาวอมรรัตน์ บุญอาจ 158063
10  นายนิธิศ บุญยัง 158069
11  นางสุธิมา ม่วงงาม 158067
12  นางสาวหทัยชนก ปานเนียม 158064
13  นายสมมารถ สว่างดี 157912
14  นางสาวแคทลียา ไกรพันธ์ 157911
15  นายอภินันท์ ดวงจันทร์ทิพย์ 157913
16  นายอมรชัย วงค์มา 158099
17  นางสาววรรณิภา สีแตง 157986
18  นางสาวสุรางคณา สังข์แก้ว 157985
19  นางสาวธนพร กลัดพ่วง 158014
20  นางจิรนันท์ สุธรรมา 158072

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th