ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวธนพรรณ โรจน์สว่าง 157320
2  นางสาวนิติยา ประนามะเส 157345
3  นายทีปกร ล้ำชัยภูมิ 157195
4  นางสาวแพรวนภา ทองแก้ว 157284
5  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 154885
6  นางสาววรรณจีรา บุตรรอด 157183
7  นายวงศธร ศิลปธร 157470
8  นางสาวทรายขวัญ ไชยคำ 157503
9  นางสาวสาวิตรี ตาสุติน 157504
10  นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง 157371
11  นางสาวกิตติยา วงศ์จอม 157373
12  นางสาวปิยะนุช ลาลุน 157383
13  นายธรรมนูญ ทรงมุสิก 157502
14  นางสาวเบญจพร ทีปะปาล 157553
15  นางสาวนิธินันท์ ชัยพรหมนฤภัย 157556
16  นางสาวฐานิดา รัญจวน 157602
17  นางสาวเนื้อทอง อาจคงหาญ 157605
18  นายอธิพงศ์ ชูครุวงศ์ 157604
19  นางสาวจริยา พันธุมิตร 157263
20  นางสาวศรีสุดา บุญวิเศษ 157525

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th