ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นายวรวิทย์ โหบาง 153941
2  นางสาวธนพรรณ โรจน์สว่าง 157319
3  นายทีปกร ล้ำชัยภูมิ 157353
4  นายประสงค์ อังศุสิงห์ 154886
5  นางสาววรรณจีรา บุตรรอด 157184
6  นางสาวศศิพิมล เทพไพฑูรย์ 157317
7  ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ ยิ่งเกียรตินนท์ 156475
8  นางสาวเกษมณี ภูมิเชวง 157372
9  นางสาวกิตติยา วงศ์จอม 157374
10  นางสาวปิิยะนุช ลาลุน 157382
11  นายธรรมนูญ ทรงมุสิก 157501
12  นางสาวฐานิดา รัญจวน 157607
13  นางสาวเนื้อทอง อาจคงหาญ 157608
14  นายอธิพงศ์ ชูครุวงศ์ 157606
15  นายพรธีระ มหาคุณ 157514
16  นางสาวภรณ์ธรรม จันทร์คงสุวรรณา 157609
17  นางสาวชนิดา ตาปัญโญ 157595
18  นางสาวณัฐนรินทร์ ศรีทิพากรกุล 157596

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th