ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางนลิตา จอกแก้ว 150147
2  นางสาวเรณู โพธิ์ประชาคม 151667
3  นางสาวรดาชุ สิทธิสาร 151717
4  นายสุวินัย อุดมเพ็ญ 151722
5  นางสาวสุรีย์พร ล้ออัศจรรย์ 151681
6  นางสาวสายพิณ จันทร์ประดับ 151897
7  นายนราธิป ศรีเดช 152036
8  นางสาวอภิสรา ตันติพงศ์มงคล 152035
9  นางสาวอรพรรณ์ สมมาตย์ 152038
10  นางสาววรรณิษา ศิริรักษ์ 151238
11  นางสาวกนกกาญจน์ ปานพงศ์ 152075
12  นางสาววิภาดา จงสุมามาลย์ 152079
13  นายฉัตรากรณ์ จิตร์จันทร์กุล 152077
14  นางสาวกมลชนก ด้วงหมี 152081
15  นายปราโมทย์ สอดศรีจันทร์ 152084
16  นายมนัส หล่อทรัพย์ 152060
17  นายสราวุฒิ ราชกิจ 152057
18  นายอารันดร์ จันอ้วน 152090
19  นายสมบูรณ์ มัทนามนัสนันท์ 152118
20  นางสาวกนกขวัญ ศรีอวน 152065

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th