ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวทิตติยา กุดั่น 156530
2  ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ปุลาโน 155193
3  นางสาวมุขรินทร์ ทวีพจน์ 156438
4  นางสาวอรสา แนวสัตย์ซื่อ 156442
5  นางสาวกรรณิการ์ วัยวุฒิ 155276
6  นายธนาคาร ชูสกุลรัตน์ 155277
7  นายจักรพงษ์ ยะวร 155650
8  นางสาวลัคนา กล้าปราบศึก 156574
9  นางสาวสิรินาถ สนอุป 156071
10  นางสาวอรอมล ทราฤทธิ์ 154789
11  นางสาวรพีกาญจน์ ไชยธนะวัฒน์ 154788
12  นางสาวจุฑามาศ เชื้อทอง 154798
13  นางสาวนวรัตน์ อินทุโสภณ 154979
14  นางสาวปริญญา หงษ์บุญเสริม 156114
15  นางสาวสุธินี สิงห์พา 155081
16  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 155830
17  นางสาวลลิตรา ทองแท่ง 156627
18  นางสาวกนกวรรณ พรรณราย 153168
19  นายพงศ์นกรณ์ เกียรติเสรี 156589
20  นางสาวปรีญาพร มานะดี 156432

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th