ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวสุพรรณษา โกษาจันทร์ 156298
2  นางสาวตุลยดา บุญประสิทธิ์ 156294
3  นางสาวพิมพ์ใจ วงศ์สมุทร 156296
4  นางสาวสุวนี แก้วภาพ 155709
5  นางสาวมุกมณี พัฒศรี 155221
6  นางสาวกุลธิดา มณีฉาย 151447
7  นางสาวพัทธกานต์ จันทร์ผ่องศรี 155004
8  นายภัทรพงษ์ สมสุข 155003
9  นายนายพงษ์ประสิทธิ์ เหล่าม่วง 153333
10  นายเลอเกียรติ ถีระพงษ์ 153336
11  นายเฉลิมชัย เพ็ชรมั่ง 156250
12  นายวิชาญ ตรีทัศน์ 156252
13  นางสาวมะลิ มูลมาตร 156254
14  นางสาวกรณ์ภัสสรณ์ วิญญุพันธ์ 156256
15  นายนารงค์ เรืองจาบ 154113
16  นายจรัญ รุ่งเรือง 156305
17  นางสาววนารี แก่นงาม 156307
18  นายภาณุภณ ธนาอมรนนท์ 156369
19  นางสาวรัทนีกร มูลธิยะ 156394
20  นางสาวดวงกมล ถวิลหา 156385

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th