ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 ตุลาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวณิชารัศม์ สุทธิมณีรัตน์ 155403
2  นายอภิสิทธิ์ จันสุตะ 155397
3  นายพิชัย พิทักษ์ตระกูลศิริ 155208
4  นายพัฒนศักดิ์ สุทธิดี 156274
5  นายสุริยงค์ นำยงกุล 155253
6  นายสมเกียรติ คันธชาตกุล 155257
7  นางสาวอิสรีย์ ทองคำ 155578
8  นายรชานนท์ ผลกลาง 155575
9  นายกฤษติชัย พุดสอยดาว 155640
10  นางสาวจงรักษ์ จันทะพงษ์ 155637
11  นางสาวเกศแก้ว เกษะโกมล 155642
12  นางสาวจุฑามาศ แสงเด่น 154095
13  นางสาวเจนจิรา สุหงษา 154082
14  นายสุชาติ เฉลิม 155533
15  นายอรรถพล ทองคำ 156205
16  นายนัฐพล ภูมิพิมพ์ 154687
17  นางสาวสิวาภรณ์ จีระแพทย์ 155282
18  นางสาวอัจฉราพร บูรณะ 156152
19  นางสาวอิศริยาพร บุญชัย 154911
20  นางสาวพัตรพิมล อัศพิมพ์ 154912

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th