ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563
เวลาสอบ : 10:00น. - 12:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวคัทลียา ทองย้อม 155518
2  นายพงศ์ธร คงพินิจ 155793
3  นางสาวบุศรินทร์ นาวารี 155487
4  นายธนภัทร เตชะงามวงศ์ 155499
5  นางสาวณัฐชา วัดเมือง 156249
6  นายเอกลักษณ์ สุโพธิ์ 155043
7  นายปฏิพัทธ์ สาสนรักกิจ 155117
8  นายสมชาย งามขำ 155843
9  นางสาวพิชชาพร สุตะเมือง 156048
10  นายไชยสิทธิ์ เตชะเลิศกมล 155342
11  นางสาวนิษฐกานต์ สุทธิโรจน์โภคิน 156105
12  นางสาวกมลชนก เกื้อภักดิ์ 154856
13  นายเอกนรินทร์ หินเกิด 155727
14  นายมนตรี วิจักษณาพงษ์ 151948
15  นางสาวจีรวรรณ อังคะนาวิน 156039
16  นายกฤชณภัทร อัมพปานิด 154850
17  นางสาววัชรีพร เทพพานิช 155413
18  นายนิธินันท์ ภิญโญนันถิรกรณ์ 155916
19  นางสาวธิติมา หวานเสนาะ 155979
20  นางสาวขนิษฐา จำนงค์จิตต์ 155982

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th