ระบบรับสมัครเข้าทดสอบวัดความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 
 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้

วันสอบ : วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
เวลาสอบ : 13:00น. - 15:00น.
สถานที่สอบ : ห้อง 204 ชั้น 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
ที่นั่งสอบ ชื่อ-นามสกุล หมายเลขชำระเงิน
1  นางสาวศุจินันท์ อินทรจักร์ 151746
2  นางสาวขนิษฐา จำนงค์จิตต์ 153810
3  นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอ่อง 153815
4  นางสาวพัชรัตน์ โคตรโสภา 153818
5  นายวิษณุ คำเงิน 153843
6  นางสาวจีรวรรณ อังคะนาวิน 153822
7  นางสาวมาลัยวรรณ อาจปรุ 153701
8  นางสาวพัณณ์ชิตา โฉลกดี 153840
9  นางสาวอารียา ไชยนา 153021
10  นางสาวธิติมา หวานเสนาะ 153917
11  ว่าที่ร.ท.สายชล ชุ่มชวย 153750
12  นายจิระพงษ์ สุวรรณบล 153915
13  นางสาวรวงทอง ตระกูลโอสถ 153879
14  นางสาวนรีพร โพยนอก 153882
15  นางสาวเฉลิมขวัญ หนูแก้ว 153899
16  นายธีรวัฒน์ ปวงรังษี 154092
17  นายณัฐศาสตร์ นามเชียงใต้ 154098
18  นางสาววลัย ธิธรรมมา 149110
19  นางสาวสุจิรา ไชยวาน 154115
20  นายพลรัช โปสายบุตร 153832
21  นายศราวุธ คำเก่ง 155108
22  ว่าที่ร.ต.หญิงนันทวรรณ หนูหล่อ 155095
23  นายเกียรติกุล มะลิซ้อน 155096
24  นายคมสัน เข็มทอง 153032
25  นางสาวยุพาพร ปานสีสอาด 155031
26  นางสาวกฤตลักษณ์ แก้วนิสสัย 154356
27  นายพงษ์ฐิพัช พีระญาอานนท์ 155074
28  นางภัชวรินภรณ์ พีระญาอานนท์ 155073
29  นายโอภาส เจริญคุณ 154905
30  นางสาวกมลวรรณ คำทน 154896
31  นายวีรุตม์ นำภานนท์ 151269
32  นางสาวอภิญญา โยธาจันทร์ 155167
33  นางสาวชลิตตา สนทยา 151825
34  นายนายอัครวัฒน์ ประชุม 152878
35  นายประเสริฐ แป้นบูชา 155023
36  นางสาวปริญญา หงษ์บุญเสริม 153870
37  นางสาวคำน้อย ธิบุตร 154986
38  นางวิจิตรา ศรีวนิชย์ 155190
39  นายปิยะพงษ์ สนธิกุล 151383
40  นางสาวอินทุกานต์ นพสถิตย์ 155161
41  นายปฏิพัทธ์ อินฮวบ 154805
42  นางสาวศศิภา ยังแหยม 154867
43  นายธนภัทร เอกพานิช 153301
44  นางสาวจุฑารัตน์ คำชวน 153428
45  นางสาวนันทกา ศรณรงค์ 154929
46  นางสาววิลาวรรณ แซ่โอ้ว 151264
47  นายณัฐพล แจ่มเล็ก 154868
48  นางภารวี กีรติจินดา 152863
49  นางสาวกนกรัตน์ วงษาวัตร 155235
50  นางสาวพลับพลึง มานะเสน 155262

คณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบบุคลากร กรมโรงงานอุตสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กทม. 10400
ติดต่อ โทร. 0 2202 4248 โทรสาร. 0 2202 4230 email: hazspecialist@diw.mail.go.th